Archive | LT hướng đối tượng

[Java] Sử dụng interface

Có rất nhiều vấn đề đật ra như interface dùng để làm gì, tại sao dùng interface, dùng interface như thế nào,… Trong bài này mình hy vọng có thể trả lời phần nào đó một cách dễ hiểu nhất có thể vì thông thường…

Khái niệm về lớp và đối tượng trong lập trình hướng đối tượng

Trong các giáo trình về lập trình hướng đối tượng, mình thấy người ta viết các khái niệm một cách rất chung chung và khó hiểu, ban đầu mình học cũng rất vất vả luôn. Vì vậy trong bài này mình sẽ nêu lên một số khái niệm về lớp và đối tượng một cách đơn giản nhất và liên hệ với thực tết nhất có thể. Khái niệm lớp và đối tượng Chắc các […]