Archive | TT Quy hoạch động

Lát gạch 2*n

Đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LATGACH/ Đầu tiên ta xét hình chữ nhật 2×1 thì có 1 cách xếp đó là xếp 1 viên gạch 2×1. Xét hình chữ nhật 2×2 thì có 2 cách xếp đó là xếp 2 viên 1×2 hoặc 2 viên 2×1. Xét hình chữ nhật 2xi có các trường hợp sau với f(i) là số cách xếp cho hình chữ nhật 2xi. => f(i) = f(i-1) + f(i-2) với f(1) = 1 và […]

[Spoj] Dãy con tăng dài nhất – LIQ

Đề bài và test: link Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử A[1], A[2], … A[N]. Biết rằng dãy con tăng đơn điệu là 1 dãy A[i1],… A[ik] thỏa mãn i1 < i2 < … < ik và A[i1] < A[i2] < .. < A[ik]. Hãy cho biết dãy con tăng đơn điệu dài nhất của dãy này có bao nhiêu phần tử? Download test và solution (C/C++, Pascal) tại đây. Input Dòng […]

Tổng quan về Quy hoạch động

Phương pháp quy hoạch động dùng để giải bài toán tối ưu có tính chất đệ quy, tức là việc tìm phương án tối ưu cho bài toán đó có thể đưa về tìm phương án tối ưu của một số hữu hạn các bài toán con. Đối với nhiều thuật toán đệ quy, nguyên lý chia để trị (devide and conquer) thường đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết kế thuật toán. Để […]

[QHĐ]Lát gạch 3*n – LATGACH3 – M3TILE

Đề bài: http://vn.spoj.pl/problems/M3TILE/