Archive | LT Pascal

[Pascal – TUT] Bài 10: Tệp trong pascal – Kiểu file

1 Khái niệm về tệp: Tệp là một dãy các phần tử cùng kiểu được sắp xếp một cách tuần tự. Tệp dữ liệu được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài dưới một tên nào đó. Tệp tập hợp trong nó một số phần tử dữ liệu có cùng cấu trúc giống như mảng nhưng khác mảng là số phần tử của tệp chưa được xác định. [qads] Trong Pascal có 3 loại tệp được […]

[Pascal – TUT] – Bài 11 : Con trỏ trong Pascal

Do trình tự post bài có chút nhầm lẫn nên Bài 10: Tệp trong pascal – Kiểu file đã được viết trước đó, các bạn xem tại đây nhé. Trong quá trình làm việc chúng ta thường phải làm việc với các danh sách dài và tất nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến việc dùng mảng ngay lập tức. Tuy nhiên việc dùng mảng không phải lúc nào cũng được, với các danh sách dài […]

[Pascal – TUT] Bài 7: Chương trình con

1. Lợi ích của dùng chương trình con(CTC) – Chương trình có nhiều phân đoạn mỗi phân đoạn thực hiện một chức năng nào đó{ khi đó ta sử dụng ctc để làm các phân đoạn trên} – Trong chương trình, có những đoạn cần phải lập đi, lập lại nhiều lần ở những chỗ khác nhau. Để tránh phải viết lại các đoạn đó người ta thường phân chương trình ra thành nhiều CTC […]

[Thuật toán] Đếm hình vuông

Bài được trích từ đề thi: HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIX – 2013, ĐỀ THI BẢNG B – TRUNG HỌC CƠ SỞ. [qads] ĐỀ BÀI: Cho một bảng hình vuông kích thước n × n được chia thành lưới ô vuông đơn vị, các vị trí đỉnh của các ô vuông đơn vị được gọi là các mắt lưới. Người ta muốn đếm số lượng những hình vuông thỏa mãn […]

[Pascal – TUT Basic] Bài 1: Tổng quan về Pascal

Bài viết giới thiệu tổng qua về Pascal, cấu trúc của một chương trình pascal và chương trình hello world.

[Pascal – TUT] Bài 4: Kiểu liệt kê, đoạn con, tập hợp

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu liệt kê, đoạn con, tập hợp [qads] Bài viết gốc: vietsource.net

[Pascal – TUT] Bài 5: Mảng

1. Khái niệm Mảng (Array) là một tập hợp các phần tử cố định có cùng kiểu gọi là kiểu phần tử. Kiểu phần tử có thể là kiểu vô hướng, kiểu String, kiểu tập hợp, kiểu Record. [qads] 2. Mảng 1 chiều a. Khai báo Cách 1: Cách 2: Trong đó chỉ số phải là một kiểu miền con, kiểu vô hướng liệt kê, kiểu char hoặc kiểu boolean. {Tuy nhiên. người ta thường […]

[Pascal – TUT] Bài 6: Chuỗi ký tự

I. Ký tự (char) 1. Khái niệm Kiểu char dùng để biểu diễn các ký tự thuộc bảng chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt. Để biểu diễn thông tin ta cần sắp xếp các ký tự theo một bảng, thông thường ta sắp xếp theo bảng mã ASCII. Bảng mã ASCII có 256 ký tự, mỗi ký tự được gán mã số từ 0 đến 255. 2. Một số hàm liên quan […]

[Pascal – TUT] Bài 8: Unit

Việc tạo ra các chương trình con trong một chương trình đã làm cho việc lập trình đỡ vất vã hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các chương trình con này chỉ có tác dụng trong chương trình chứa chúng mà thôi, trong một chương trình khác muốn sử dụng chương trình con này bắt buộc phải viết lại chúng, như vậy rất mất thời gian. Để khắc phục, người ta gom các chương trình con […]

[Pascal – TUT] Bài 2: Các thành phần cơ bản trong Pascal

1. Bộ ký tự, từ khóa, tên a. Bộ ký tự, ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal 26 chữ cái la tinh lớn: A,…,Z 26 chữ cái la tinh nhỏ: a,…,z Dấu gạch dưới: _ Bộ chữ số thập phân: 0,…,9 Các ký hiệu toán học: + – * / = < > ( ) Các ký hiệu đặc biệt: . , ‘ : ; [] ? % @ | ! & # $ {} […]