[Java]Nhập, xuất trong Java – Input, output in Java

Một bài nhập xuất đơn giản từ bàn phím trong Java với Scanner

import java.io.IOException;
import java.util.*; //thu vien dung lop Scanner
class java_in_out_put
{
	public static void main(String agrv[]) throws IOException
	{
		String s;
		int age;
		Double M;
		Scanner inp = new Scanner(System.in); //tao doi tuong inp thuoc lop Scanner
		System.out.print("Insert your name : "); //Lenh in ra man hinh
		s = inp.nextLine(); //nhap chuoi
		System.out.print("Insert your age: ");
		age = inp.nextInt(); //nhap so nguyen
		System.out.println("Insert your Math: ");
		M = inp.nextDouble();
		System.out.printf("My name is %s , I %d yaers old and I am %.2f math scoren", s, age, M);
		inp.close();
	}
}

Tiếp theo là nhập xuất file. Trong chương trình này tôi sẽ đọc từ file input.txt gồm các dòng, mỗi dòng có tên, tuổi, lương cách nhau bằng dấu phẩy, sau đó ghi vào file output.txt các thông tin trên các dòng khác nhau:
VD:
nội dung file input.txt là
Nguyễn Văn Q,21,100000.0
NGuyễn Thị B,20,200000.0
ghi vào file output.txt sẽ là
Nguyễn Văn Q
21
100000.0
NGuyễn Thị B
20
200000.0

import java.io.*;
import java.util.*;

class input_file
{
	String ten[] = new String[100];
	int tuoi[] = new int[100];
	double luong[] = new double[100];
	int i=0;
	void read() throws IOException //phuong thuc doc tu file
	{
		String line[] = new String[100];
		FileInputStream f = new FileInputStream("input.txt"); //tao bien tep f
		Scanner input = new Scanner(f,"UTF-8"); //doc tu tep f su dung Scanner

		while(input.hasNextLine()) //trong khi chưa het file
		{
			line[i]= input.nextLine(); //doc 1 dong
			if(line[i].trim()!="") //neu dong khong phai rong
			{
				String item[] = line[i].split(","); //cat cac thong tin cua line bang dau phay
				ten[i] = item[0];
				tuoi[i] = Integer.parseInt(item[1]); //chuyen strin sang int
				luong[i] = Double.parseDouble(item[2]);
			}
			i++;
		}
		input.close();
	}
	void write() throws IOException //phuong thuc ghi vao file
	{
		FileOutputStream f = new FileOutputStream("output.txt");
		PrintWriter output = new PrintWriter(f);
		int j=0;
		while(j<i)
		{
			output.println(ten[j]);
			output.println(tuoi[j]);
			output.println(luong[j]);
			j++;
		}
		output.close();
	}
}
class java_in_out_file
{
	public static void main(String []agr) throws IOException
	{
		input_file file = new input_file();
		file.read();
		file.write();
	}
}