[Android – Java] Chương trình máy tính bỏ túi trên Android – Calculator Program on Android

Update: Tham khảo chuơng trình nâng cấp trên desktop bằng java
Máy tính có thể thực hiện được các phép tính đơn giản +,-,*,/, giai thừa, mũ, căn bậc 2, nghịch đảo và 3 phép toán lượng giác : Sin, Cos, Tan.
Project xây dựng dựa vào tính giá trị biểu thức dựa vào biểu thức hậu tố.
Download project

calculator

calculator

calculator

calculator

Do có sai số của các kiểu dữ liệu nên những phép tinh vô tỷ có thể sẽ lệch một số rất rất nhỏ của phần thập phân.