[Spoj] VMTEST – Thử máy

Đề bài: Spoj – VMTEST
Đơn giản mỗi lần đọc chuỗi kiểm tra xem s[1] có là ‘?’ không? và tiếp tục làm:
Nếu s[1] là chữ cái thì duyệt hết s, nếu gặp s[i] không phải là chữ cái thì thoát và in “Error !”.
Nếu s[1] là số hoặc ‘-‘ hoặc ‘.’ thì copy tưng cụm (các cụm từ cách nhau bằng dấu cách) đổi ra số, nếu đổi được thì cộng vào sum, nếu không đổi được thì Error !.