[Cây nhị phân] Chuyển cây nhị phân sang cây nhị phân tìm kiếm

Cách làm của mình rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc duyệt vào lưu lại các phần tử của cây nhị phân ban đầu vào mảng và cuối cùng là chèn các giá trị của mảng vào cây theo cách chèn 1 Node vào cây nhị phâ. Vậy là đã được 1 cây nhị phân tìm kiếm.

Code:

program caynhiphan;
type MyArray = array[1..1000] of integer; {Mang lu lai cac phan tu cua cay}
type typeKey = integer;  {Kieu cua khoa}
type nodeTree = ^node;  {Dinh nghia 1 Node cay nhi phan}
    node = record
        key : typeKey;
        left, right : nodeTree;
    end;

type Tree = nodeTree;  {Dinh nghia cay nhi phan}
var T, T1 : nodeTree;  {Cac bien cay nhi phan}
a : MyArray;
n, i:integer;


function TaoNode(key : typeKey): nodeTree; {Tao 1 node chua du lieu la khoa key}
var P:nodeTree;
begin
    new(P);
    P^.key := key;  {Gan khoa}
    P^.left := nil;  {cay con trai = rong}
    P^.right := nil; {cay con phai = rong}
    TaoNode := P;   {tra lai Node}
end;

procedure TaoCayRong(var T: Tree); {Tao cay rong}
begin
    T := nil;
end;

procedure NhapCayNhiPhan(var T : Tree); {Nhap cay nhi phan thong thuong}
var key, keyLeft, keyRight : typeKey;
begin
    if (T = nil) then     {Neu T rong thi nhap vao goc}
    begin
        new(T);
        write('Nhap vao goc: ');
        readln(key);
        T^.key := key;
    end;
    new (T^.left);
    new (T^.right);

    write('Nhap con trai cua ', T^.key, ' : '); readln(keyLeft);  {Nhap vao con trai cua Node}
    T^.left^.key := keyLeft;

    write('Nhap con phai cua ', T^.key, ' : '); readln(keyRight);  {Nhap vao con phai cua Node}
    T^.right^.key := keyRight;

    if (T^.left^.key <> 0) then NhapCayNhiPhan(T^.left)  {Neu nhap vao con trai la 0 thi coi nhu rong}
    else T^.left := nil;

    if (T^.right^.key <> 0) then NhapCayNhiPhan(T^.right) {Neu nhap vao con phai 0 thi coi nhu rong}
    else T^.right := nil;
end;

procedure DuyetTruoc (T : nodeTree);      {Duyen cay theo thu tu truoc}
begin
    if T <> nil then
    begin
        write(T^.key:5);
        DuyetTruoc(T^.left);
        DuyetTruoc(T^.right);
    end;
end;

procedure DuyetGiua(T: nodeTree);
begin
    if T <> nil then
    begin
        DuyetGiua(T^.left);
        write(T^.key:5);
        DuyetGiua(T^.right);
    end;
end;

procedure ChuyenSangMang (T : nodeTree; var a : MyArray; var n : integer); {Chuyen cay nhi phan sang mang}
begin
    if (T <> nil) then  {Neu cay chua rong thi lam}
    begin
        inc(n);
        a[n] := T^.key;  {Gan gia tri cua cay voa mang}
        ChuyenSangMang(T^.left, a, n);   {Duyen sang con trai}
        ChuyenSangMang(T^.right, a, n);  {Duyet sang con phai}
    end;
end;


procedure ThemNodeVaoCayNPTK(P: nodeTree; var T : Tree);  {Them 1 Node vao cay nhi phan tim kiem}
begin
    if T = nil then T := P  {Neu cay rong thi gan bang P}
    else
    begin
        if P^.key > T^.key then ThemNodeVaoCayNPTK(P, T^.right)   {Neu Node P > Node hien tai -> duyet phai}
        else if P^.key < T^.key then ThemNodeVaoCayNPTK(P, T^.left) {Neu Node P < Node hien tai -> duyet trai}
            else;
    end;
end;

procedure ChuyenSangCayNPTK(T : Tree; var T1 : Tree); {Chuyen cay nhi phan thuong sang cay nhi phan tim kiem}
var P : nodeTree;
i:integer;
begin
    ChuyenSangMang(T, a, n); {Chuyen cay thuong sang mang}
    TaoCayRong(T1);      {Tao cay T1 rong, T1 la cay nhi phan tim kiem can tao ra}
    for i:=1 to n do     {Them lan luot cac phan tu cua mang vao cay T1}
    begin
        P := TaoNode(a[i]);  {Tao Node}
        ThemNOdeVaoCayNPTK(P, T1); {Them Node vao cay}
    end;
end;

begin
    TaoCayRong(T);
    NhapCayNhiPhan(T);
    writeln('Duyet truoc cay nhi phan ban dau:');
    DuyetTruoc(T);
    writeln();

    ChuyenSangCayNPTK(T, T1);

    writeln('Duyet truoc cay nhi phan tim kiem:');
    DuyetTruoc(T1);
    writeln();

    writeln('Duyet giua cay nhi phan tim kiem: ');
    DuyetGiua(T1);
    writeln();

    writeln('Done.');
    readln;
end.

cây nhị phâm