[Assembly] Xuống dòng trong Assembly

CR: mã ASCII là 0Dh giúp cho ta quay về đầu dòng.
LF: mã ASCII là 0Ah giúp ta xuống dòng mới.
Khai báo CLRF db 13,10,’$’ là khai báo một chuỗi gồm hai kí tự CR và LF. Chú ý rằng ở đây vẫn có kí tự $ để thông báo kết thúc chuỗi.

VD về xuống dòng trong assembly sử dụng 0Ah.
xuống dòng Assembly

VD về về đầu dòng trong assembly sử dụng 0Dh.
về đầu dòng dòng Assembly

VD xuống dòng và về đầu dòng, có thể dùng kết hợp 2 VD trên hoặc khai báo và gọi CLRF db 13,10,’$’.
xuống dòng Assembly

xuống dòng Assembly