Archive | LT Assembly

[Assembly] Xuống dòng trong Assembly

CR: mã ASCII là 0Dh giúp cho ta quay về đầu dòng. LF: mã ASCII là 0Ah giúp ta xuống dòng mới. Khai báo CLRF db 13,10,’$’ là khai báo một chuỗi gồm hai kí tự CR và LF. Chú ý rằng ở đây vẫn có kí tự $ để thông báo kết thúc chuỗi. VD về xuống dòng trong assembly sử dụng 0Ah. VD về về đầu dòng trong assembly sử dụng 0Dh. VD […]