Archive | TUT Java swing

[JavaSwing] JButton

Nội dung Tạo JButton đơn giản Các cách tạo Action Đặt margin JButton là một đối tượng mà cho phép chúng ta khi click chuột vào sẽ thực hiện một việc gì đó. Ví dụ button “Tính” dưới đây, khi click chuột vào thì sẽ tính tiền lãi dựa vào các thông tin đã nhập trong các JTextField Ví dụ 1: Tạo một JButton đơn giản Một số điểm lưu ý * Khởi tạo JButton: […]

[JavaSwing] JLabel

Nội dung Tạo JLabel đơn giản Đặt màu, màu nền cho JLabel JLabel thường được dùng để hiển thị text hoặc hình ảnh để tạo các chỉ dẫn, hướng dẫn trên giao diện người dùng. Trong hình trên có sử dụng 4 JLabel để hướng dẫn người dùng nhập chính xác các thông tin cần thiết. Ví dụ 1: Tạo các JLabel đơn giản Kết quả ta được 3 JLabel như sau (Chú ý file […]

[JavaSwing] HelloWorld

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thao tác cơ bản để tạo ra một Jframe – nôm na đó là khung của ứng dụng. Ví dụ 1: Tạo 1 frame 250×200 với tiêu đề “HelloWorld” hiển thị ở tọa độ (300, 200) trên màn hình. Chúng ta có 4 hàm khởi tạo 1 JFrame: JFrame() : Khởi tạo một frame mới invisible JFrame(GraphicsConfiguration qc) : Tạo một Frame được chỉ […]