Archive | LT Pascal

[Pascal – TUT] Bài 3: Câu lệnh có cấu trúc

1. Câu lệnh rẽ nhánh a. Dạng không đầy đủ Cú pháp: Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc (ngược lại là điều kiện sai thì không thực hiện công việc). b. Dạng đầy đủ Cú pháp: Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện công việc 1, ngược lại là điều kiện sai thì thực thi công việc 2. Chú ý trước ELSE không có dấu ; (chấm phẩy). * Nếu […]

[Pascal – TUT] Bài 9: Kiểu bản ghi – Record

1. Khai báo: a. Khai báo gián tiếp Cú pháp: Ví dụ: Lưu ý: Nếu không có kiểm date trước đó ta có thể mô tả trực tiếp như sau: b. Khai báo trực tiếp Cú pháp: 2. Truy xuất biến kiểu record Để truy xuất đến biến kiểu record ta phải truy xuất vào các trường của biến với cú pháp như sau: Chú ý: – Các biến cùng kiểu record có thể gán […]

[Pascal]Một vài phép toán trong hàng đợi – code Pascal

Nhân tiện có bạn nhờ làm bài về queue, mình post lên đây luôn. Trong bài có 8 phép toán: 1. Kiểm tra rỗng: Nếu số lượng phần tử (size) của queue = 0 thì trả về true, ngược lại flase 2. Kiểm tra đầy: Nếu số lượng phần tử (size) của queue = Max (số phần tử tối đa của queue) thì trả về true, ngược lại flase 3. Nhập: Như nhập mảng bình […]