Git – Một số lệnh hay dùng

Xóa branch local

Dùng một trong 2 lệnh sau:

git branch -d branch_name
git branch -D branch_name

Tùy chọn -d là viết tắt của –delete, sẽ xóa nhánh, chỉ khi bạn đã push và merger nó với các remote branch (trên server). của bạn.

Tùy chọn -D là viết tắt của –delete –force, xóa chi nhánh dù trạng thái push và merger đã làm hay chưa, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng cái này!

Thay thế toàn bộ branch2 vào branch1

Đôi khi bạn tách branch và phát triển nó sau một thời gian, sự khác nhau đã quá nhiều, bạn muốn thay thế hoàn toàn branch mới (branch2) cho branch cũ (branch1).

git checkout branch2
git merge -s ours branch1
git checkout branch1
git merge branch2