Tag Archives | hoán vị

[Thuật toán – C/C++] Quick Sort – Các vấn đề liên quan

Trước tiên chúng ta tìm hiểu ý tưởng thuật toán Ý tưởng: QuickSort chia mảng thành hai danh sách bằng cách so sánh từng phần tử của danh sách với một phần tử được chọn được gọi là phần tử chốt. Những phần tử nhỏ hơn hoặc bằng phần tử chốt được đưa về phía trước và nằm trong danh sách con thứ nhất, các phần tử lớn hơn chốt được đưa về phía sau […]

[Java] Hàm hoán vị trong Java – Swap in Java

Việc thực hiện hàm swap (đổi chỗ – hoán vị) trong java nó hơi khác so với C/C++ hay Pascal,… Muốn thay đổi giá trị của các biến khi ra khỏi hàm thì bạn phải sử dụng đến các đối tượng. Các bạn có thể tham khảo 2 VD dưới đây cho hàm swap sau đó nếu muốn hãy đọc chi tiết ở bên dưới hoặc nếu đọc code thấy khó hiểu thì hãy đọc […]

[Thuật toán] Liệt kê hoán vị

Ta sẽ lập chương trình liệt kê các hoán vị của {1, 2, …, n} theo thứ tự từ điển. Ví dụ với n = 3, ta phải liệt kê đủ 6 hoán vị: 1   2   3 1   3   2 2   1   3 2   3   1 3   1   2 3   2   1 Như vậy hoán vị đầu tiên sẽ là 〈1, 2, …, n〉. Hoán vị cuối cùng là 〈n, n-1, …, 1〉. Hoán vị […]