[Ubuntu]Cài free Pascal trên ubuntu – Install free Pascal on ubuntu

Mở terminal và chạy lệnh: sudo apt-get install fp-ide
Thực thi: fp

Screenshot from 2013-05-16 23:43:13

hoặc vào đây down về giải nén ra và cài bình thưòng.