[Thuật toán – Java]Chia tiền lẻ sử dụng Quay lui

Đề bài yêu cầu liệt kê ra các trường hợp có thể khi chia số tiền N ra thành các đồng tiền mệnh giá a[i].

import java.util.Scanner;

class java_chiatien
{
  int n, N, a[], b[], sum=0;
  public void input()
  {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Nhap so tien can chia: ");
    N = in.nextInt();
    System.out.print("Nhap so loai tien le: ");
    n = in.nextInt();
    a = new int [n];
    b = new int [N];
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
      System.out.printf("Nhap loai tien thu %d : ",i+1);
      a[i] = in.nextInt();
    }
    in.close();
  }
  public void chiatien(int i)
  {
    for (int k = 0; k < n; k++)
    {
      b[i] = a[k];
      if (i==0 || (i >0 && b[i] >= b[i-1]))
      {
        sum += b[i];
        if (sum <= N)
        {
          if (sum == N)
          {
            for (int l=0; l<=i; l++)
              System.out.print(b[l]+ " ");
            System.out.print("n");
          }
          else
            chiatien(i+1);
        }
        sum -= b[i];
      }
    }

  }
  public static void main(String[] agrs)
  {
    java_chiatien ct = new java_chiatien();

    ct.input();
    System.out.print("nCac cach chia tien :n");
    ct.chiatien(0);
  }

}