[Java] Thay đổi số phần tử mảng trong Java – Resize the array length in Java

Trong Java để thay đổi kích thước của mảng chúng ta sẽ copy toàn bộ mảng ban đầu sang một mảng khác có kích thước mong muốn.

public class ReSizeArray{
	public int[] reSize(int[] a, int size){
		int[] temp = new int [size];
		System.arraycopy(a, 0, temp, 0, (a.length < size) ? a.length : size);
		return temp;
	}
	public void outPut(int[] a){
		for (int i=0; i<a.length; i++)
			System.out.print(a[i]+"  ");
	}
	public static void main(String [] agrs){
		ReSizeArray ns = new ReSizeArray();
		int[] a = new int[5];
		for (int i=0; i<a.length; i++)
			a[i] = i;
		System.out.println("nBefor change length of a = " + a.length);
		ns.outPut(a);
		a = ns.reSize(a, 20);
		for (int i=5; i<a.length; i++)
			a[i] = i;
		System.out.println("nAfter change length of a = " + a.length);
		ns.outPut(a);
	}
}