[Java] Ngăn xếp trong Java – Stack in Java

Stack là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ nhiều phần tử dữ liệu. Stack hoạt động theo cơ chế vào sau ra trước Last In/First Out (LIFO).
Trong Stack có các thao tác cơ bản:
+ Push : thêm 1 phần tử vào đỉnh Stack
+ Pop : lấy 1 phần tử từ đỉnh Stack
+ Peek: trả về phần tử đầu Stack mà không loại bỏ nó ra khỏi Stack
+ isEmpty: Kiểm tra Stack có rỗng ko?
+ Search: trả về vị trí phần tử trong Stack tính từ đỉnh stack nếu ko thấy trả về -1

import java.util.Stack;

class MyStack{
	public static void main(String[] agrs){
		Stack <Integer> s = new Stack<Integer>();
		for (int i=0; i<10; i++)
			s.push(i);
		System.out.println("Index of number 6 in Stack : " + s.search(6)); 
		System.out.println("Index of number 15 in Stack : " + s.search(15));
		while(!s.isEmpty()){
			System.out.print(s.peek() + "   ");
			s.pop();
		}
	}
}