[Java] Lấy thời gian trong Java – Time in Java

Trong lập trình nhiều khi ta cần tính toán thời gian chạy của chương trình hoặc thời gian thực hiện một công việc nào đó để có phương pháp xử lý hiệu quả hơn. Java cung cấp cho chúng ta một số cách lấy thời gian của hệ thống như sau:

import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;

class TimeInJava{
	public static void main(String[] args){
		long start, end;
		
		start = System.nanoTime();	// start lấy thời gian theo nanosecond
		for (int i=0; i<100; i++);
		end = System.nanoTime();	// start lấy thời gian theo nanosecond
		System.out.println("Time Nano: " + (end - start));
		
		start = System.currentTimeMillis();	// start lấy thời gian theo millisecond
		for (long i=0; i<100000000; i++);	//vòng lặp không thực hiện thêm lệnh nào
		end = System.currentTimeMillis(); 	// start lấy thời gian theo millisecond
		System.out.println("Time Millis: " + (end - start));
		
		DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
		// tạo 1 đối tượng có định dạng thời gian yyyy-MM-dd HH:mm:ss
		Date date = new Date();	// lấy thời gian hệ thống
		String stringDate = dateFormat.format(date);//Định dạng thời gian theo trên
		System.out.println("Date: " + stringDate);
	}
}