[Java – Ubuntu] Cài đặt Jdk và Eclipse offline trên Ubuntu

Các cách cài bằng lệnh online hoặc qua ubuntu software center thì các bạn có thể làm dễ dàng. Sau đây mình nêu cách cài offline phòng khi không có mạng.

1. Cài JDK

Bạn vào đây tải bản Jdk phù hợp về và giải nén nó ra. (của mình là jdk1.7.0_21)

Chạy lệnh sau để tạo thư mục jvm

sudo mkdir /usr/lib/jvm/

cd tới thư mục chứa file vừa giải nén được và chạy:

sudo mv jdk1.7.0_21/ /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_21

2. Cài Java

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jdk1.7.0_21/jre/bin/java 0 

chú ý ghi đúng bản jdk của bạn

3. Download và cài  Eclipse SDK

Các bạn vào đây để tải Eclipse. Cái SDK (Eclipse Classic) là để dùng chung cho nhiều ngôn ngữ (nếu chỉ dùng C/C++ hoặc Java thì bạn có thể tải các bản riêng (Eclipse for Java Developers hoặc Eclipse for C/C++ Developers, …)).

cd đến thư mục vừa down load eclipse về và chạy các lệnh sau:

tar xzf eclipse-SDK-3.6.2-linux-gtk.tar.gz
sudo mv eclipse /opt/eclipse
cd /opt
sudo chmod -R +r eclipse
cd eclipse
sudo chmod +x eclipse
Chú ý: ở dòng 1dòng 3 các bạn nhập tên file tuỳ theo file mà các bạn đã down.

Chạy tiếp các lệnh sau tạo shell thực thi cho eclipse:

cd /usr/local/bin
sudo touch eclipse
sudo chmod 755 eclipse
sudo gedit eclipse
Trình soạn thảo gedit sẽ hiện ra. Bạn chèn đoạn mã này vào rồi save lại:
#!/bin/sh
export ECLIPSE_HOME=/opt/eclipse
$ECLIPSE_HOME/eclipse $*
Tạo shortcut cho Eclipse
Chạy lệnh sau:

sudo gedit /usr/share/applications/eclipse.desktop

rồi chèn đoạn code này vào:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse
Comment=Eclipse Helios IDE
Exec=eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=GNOME;Application;Development
StartupNotify=True

Save & quit. Giờ thì Eclipse đã có trong danh sách Search Applications của bạn 😀

Khắc phục không dịch được java bằng lệnh

Sau khi hoàn thành các bước trên, nếu bạn không thể dịch được java bằng lệnh, hãy đặt biến môi trường cho java bằng 2 lệnh sau:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.7.0_21/
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Nguồn & tham khảo: http://ubuntu102.blogspot.com, http://wikilinux.vn, http://littlebookwormblog.wordpress.com