[Assembly] Nhập vào 1 ký tự kiểm tra có là số hay không Assembly

Bài toán kiểm tra ký tự nhập vào có là số hay không.

Kiểm tra ký tự là số không

.model small
.stack 100
.data
  input db 'Nhap vao mot ky tu: $'       
  no db ' Khong phai so$' 
  yes db ' La so$'   
  CLRF db 13,10,'$'
  
.code
  main proc
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    
    nhap:
      mov ah, 9
      lea dx, input
      int 21h 
      mov ah, 1  ; nhap ky tu
    tiep:
      int 21h         
      cmp al, 30h ; so sanh ky tu vua nhap vao voi 30h
      je thoat    ; neu la so 0 thi thoat
      cmp al, 30h 
      jb sai   ; neu nho hon thi nhay den nhan sai
      cmp al, 39h
      jg sai   ; neu lon hon thi nhay den sai
      jmp dung  ; nhay vo dieu kien den tiep
    sai:      
      mov ah, 9
      lea dx, no 
      int 21h
      mov AH,9
      lea DX,CLRF
      int 21H 
      jmp nhap  
    dung:
      mov ah, 9
      lea dx, yes
      int 21h
      mov AH,9
      lea DX,CLRF
      int 21H
      jmp nhap
    thoat:   
      mov ah, 9
      lea dx, yes
      int 21h
      mov ah, 4ch
      int 21h
  main endp
end main

code