[Assembly] Xuất số có nhiều chữ số trong Assembly

Để xuất số có nhiều chữ số ta thực hiện tách số từ phải sang trái bằng lệnh div và cất vào stack. Sau đó lại lấy từ stack ra.

VD sau in số 12346 ra màn hình
in số trong Assembly

code