[Assembly] Nhập và xuất số nguyên

Trong Asm chỉ cung cấp các hàm nhập 1 chuỗi và nhập ký tự và muốn nhập 1 số có 2 chữ số trở lên cần phải xây dựng thủ tục riêng.

Thuật toán nhập số:

Tổng = 0
Nhập một chữ số ASCII từ bàn phím
Repeat
	Đổi ký tự vừa nhập thành giá trị số (GTS)
	Tổng = tổng*10 + GTS
	Nhập tiếp ký tự số
Until nhập ký tự Enter

Ví dụ mô tả thuật toán: Chẳng hạn chúng ta nhập số 123. Quá trình như sau:
Tổng = 0
Nhập ‘1’
Đổi ‘1’ → số 1
Tổng = 10*0 + 1
Nhập ‘2’
Đổi ‘2’ → số 2
Tổng = 10*1 + 2 = 12
Nhập ‘3’
Đổi ‘3’ → số 3
Tổng = 10*12 + 3 = 123

Thuật toán xuất số:
Giả sử trong AX có số 24168

chia 24168/10 được 2416		dư 8
chia 2416/10 được 241		dư 6
chia 241/10 được 24			dư 1
chia 24/10 được 2			dư 4
chia 2/10 được 0			dư 2

Viết ngược được 24168
Từ đây ta có thuật toán:

đếm = 0
Repaet
	Chia số bị chia cho 10
	Cất số dư vào ngăn xếp
	đếm = đếm +1
Until thương số = 0

For đếm do
	Lấy chữ số từ ngăn xếp
	Đổi ra ký tự
	Đưa ra màn hình
End for

Code dưới đây gồm 2 hàm nhập số và xuất số nguyên từ -32768 đến 32767

.model small
.stack 100
.data 
  CLRF db 13, 10, '$'
.code
  main proc   
    mov ax, @data
    mov ds, ax             
    call inputDec            
    
    push ax     ; luu Ax lai
    mov ah, 9    ; xuong dong
    lea dx, CLRF
    int 21h
            ; lay Ax ra
    pop ax
    call outputDec 
    
    mov ah, 4ch
    int 21h
    
  main endp
  
  inputDec proc
    ; Vao: nhap vao so
    ; Ra: So luu trong Ax
    push bx
    push cx
    push dx 
    
    batDau:
      mov ah, 2
      xor bx, bx
      xor cx, cx
      mov ah, 1
      int 21h
      cmp al, '-'
      je dauTru
      cmp al, '+'
      je dauCong
      jmp tiepTuc
      
      dauTru:
        mov cx, 1
      
      dauCong:
        int 21h
      
      tiepTuc:
        cmp al, '0'
        jnge khongPhaiSo  ; khong lop hon hoac bang
        cmp al, '9'
        jnle khongPhaiSo  ; Khong nho hon hoac bang 
        and ax, 000fh    ; doi thanh chu so
        push ax       ; cat vao ngan xep
        mov ax, 10
        
        mul bx       ; ax = tong*10
        mov bx, ax     
        pop ax
        add bx, ax     ; tong = tong*10 + so
        mov ah, 1
        int 21h
        cmp al, 13     ; da enter chua?
        jne tiepTuc     ; nhap tiep
        
        mov ax, bx     ; chuyen KQ ra ax
        or cx, cx      ; co phai so am khong
        je ra
        neg ax       ; neu la so am thi doi ax ra so am
        
      ra:
        pop dx
        pop cx
        pop bx 
        
        ret
        
      khongPhaiSo:
        mov ah, 2
        mov dl, 0dh
        int 21h
        mov dl, 0ah
        int 21
        jmp batDau
        
        
  inputDec endp 
  
  outputDec proc
    push bx
    push cx
    push dx
    
    cmp ax, 0  ;  neu ax > 0 tuc la khong phai so am ta doi ra day
    jge doiRaDay
    push ax
    mov dl, '-'
    mov ah, 2
    int 21h
    pop ax
    neg ax ; ax = -ax
    
    doiRaDay:
      xor cx, cx ; gan cx = 0
      mov bx, 10 ; so chia la 10
      chia:
        xor dx, dx ; gan dx = 0
        div bx   ; ax = ax / bx; dx = ax % bx
        push dx
        inc cx
        cmp ax, 0  ; kiem tra xem thuong bang khong chua?
        jne chia  ; neu khong bang thi lai chia
        mov ah, 2
      hien:
        pop dx
        or dl, 30h
        int 21h
        loop hien
        
        pop dx
        pop cx
        pop bx
        ;pop ax
    ret
    
  outputDec endp
  
end main