[Assembly]Fatal: Bad object file record in hello.asm near module file offset 0x00000000

Khi chúng ta thực hiện lệnh tasm hello.asm thì thành công và tạo ra 1 file hello.obj. Nhưng khi liên kết bằng lệnh tlink hello.asm thì lại gặp lỗi này.
Lỗi này xảy ra mình cũng không hiểu tại sao =)), chỉ biết là nếu có lỗi này có thể là nó không cho phép liên kết file *.asm. Và cách khắc phục là ta dùng file *.obj thay cho file *.asm. Trong TH này ta chạy lệnh tlink hello.obj thay cho lệnh tlink hello.asm là được.