[C#] Ví dụ về socket trên C#

Dạo này đang học C# trên trường nên tiện thể viết mấy bài ghi nhớ 😉

Chương trình 1: Nhập tạo 1 server và 1 client. Client gửi các thông tin gethostname, gethosttime, gethostdate đến server, server nhận và trả về tương ứng các giá trị tên, giờ, ngày.

Chúng ta tạo 2 project riêng lẻ với tên là MyServer và MyClient. Khi chạy các bạn nhớ ấn Ctrl + F5 (bỏ chế độ debug thì mới chạy được nhiều project). Trong code mình đã ghi chú tương đối nên các bạn cố gắng theo dõi.

using System;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;

namespace MyServer
{
  class Program
  {

    private const int BUFFER_SIZE = 1024;
    private const int PORT_NUMBER = 7826;

    static ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();

    public static void Main()
    {
      try
      {
        IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), PORT_NUMBER);

        Console.WriteLine("dang cho client ket noi...");

        // tao ra server
        Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream,ProtocolType.Tcp);

        // server lang nghe ket noi tu client
        server.Bind(iep);
        server.Listen(10);

        Socket client = server.Accept();
        Console.WriteLine("Chap nhan ket noi tu: " + client.RemoteEndPoint.ToString());

        byte[] data = new byte[BUFFER_SIZE];
        String result = "";
        while (true)
        {
          // nhan du lieu tu client
          int rec = client.Receive(data);
          // chuyen ve string
          string command = encoding.GetString(data, 0, rec);
          Console.WriteLine("Client: " + command);
          if (command.Equals("gethostname"))
          {
            // lay ten server
            IPEndPoint endPoint = (IPEndPoint)client.RemoteEndPoint;
            IPAddress ipAddress = endPoint.Address;
            IPHostEntry hostEntry = Dns.GetHostEntry(ipAddress);
            result = hostEntry.HostName;
          }
          else if (command.Equals("gethosttime"))
          {
            // lay thoi gian 
            result = DateTime.Now.ToString("h:mm:ss tt");
          }
          else if (command.Equals("gethostdate"))
          {
            // lay ngay
            result= DateTime.Now.ToString("dd:MM:yyyy");
          }
          else if (command.Equals("quit"))
          {
            // dong
            server.Close();
            client.Close();
            break;
          }
          else
          {
            result = "khong phai lenh dung";
          }
          // tra ve ket qua cho client
          client.Send(encoding.GetBytes(result));
        }

      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + ex);
      }
    }
  }
}
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;

namespace MyClient
{
  class Program
  {
    private const int BUFFER_SIZE = 1024;
    private const int PORT_NUMBER = 7826;

    static ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();

    public static void Main()
    {
      try
      {
        // IPAddress address = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
        IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), PORT_NUMBER);

        // tao ra client
        Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
        // client connect den cong
        client.Connect(iep);

        String command = "";
        while (!command.Equals("quit"))
        {
          // cho nhap lenh
          command = Console.ReadLine();
          // gui lenh
          client.Send(encoding.GetBytes(command));

          byte[] data = new byte[BUFFER_SIZE]; 
          int rec = client.Receive(data);
          Console.WriteLine("server: " + encoding.GetString(data, 0, rec));
        }

        client.Close();

      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + ex);
      }
    }
  }
}

Chương trình 2: Client gửi 1 tên file lên server, server kiểm tra xem file đó có tồn tại không, nếu tồn tại thì cho phép client downlod, nếu không thì thông báo không tồn tại file cho client. (Lưu ý nếu chỉ nhập tên file thì server sẽ tìm ở thư mục bin/Debug/)

using System;
using System.Text;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.IO;
namespace MyServer
{
  class Program
  {

    private const int BUFFER_SIZE = 1024;
    private const int PORT_NUMBER = 7826;

    static ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();

    public static void Main()
    {
      try
      {
        IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), PORT_NUMBER);

        Console.WriteLine("dang cho client ket noi...");

        // tao ra server
        Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

        // server lang nghe ket noi tu client
        server.Bind(iep);
        server.Listen(10);

        Socket client = server.Accept();
        Console.WriteLine("Chap nhan ket noi tu: " + client.RemoteEndPoint.ToString());

        byte[] data = new byte[BUFFER_SIZE];

        // lap vo han
        while (true)
        {
          // nhan du lieu tu client
          int rec = client.Receive(data);
          // chuyen ve string
          string fileName = encoding.GetString(data, 0, rec);
          Console.WriteLine("Client: " + fileName);

          // neu file ton tai
          if (File.Exists(fileName))
          {
            // gui thong bao la co tim thay file
            client.Send(encoding.GetBytes("yes"));

            // gui file xuong client
            byte[] fileData = File.ReadAllBytes(fileName);
            byte[] fileNameByte = Encoding.ASCII.GetBytes(fileName);
            byte[] servertData = new byte[4 + fileNameByte.Length + fileData.Length];
            byte[] clientData = new byte[4 + fileNameByte.Length + fileData.Length];
            byte[] fileNameLen = BitConverter.GetBytes(fileNameByte.Length);
            fileNameLen.CopyTo(servertData, 0);
            fileNameByte.CopyTo(servertData, 4);
            fileData.CopyTo(servertData, 4 + fileNameByte.Length);
            client.Send(servertData);
            Console.WriteLine("Da gui file " + fileName + " den client!");
            client.Close();
            // thoat
            break;
          }
          // khong tim thay file
          else
          {
            // gui thong bao khong tim thay file
            client.Send(encoding.GetBytes("no"));
            Console.WriteLine("khong thay file");
          }
        }

      }

      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + ex);
      }
    }
  }
}
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;

namespace MyClientSendFile
{
  class Program
  {
    private const int BUFFER_SIZE = 1024;
    private const int PORT_NUMBER = 7826;

    static ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();

    public static void Main()
    {
      try
      {
        // IPAddress address = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
        IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), PORT_NUMBER);

        // tao ra client
        Socket client = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
        // client connect den cong
        client.Connect(iep);

        // lap vo han
        while (true)
        {
          // nhap file can tai xuong
          Console.Write("Nhap file muon download: ");
          String fileName = Console.ReadLine();
          // gui ten file len server
          client.Send(encoding.GetBytes(fileName));

          // nhan thong bao co tim thay hay khong
          byte[] data = new byte[BUFFER_SIZE];
          int rec = client.Receive(data);
          String check = encoding.GetString(data, 0, rec);

          // neu tim thay thi thuc hien viec nhan file
          if (check.Equals("yes"))
          {
            byte[] serverData = new byte[1024 * 5000];
            int receivedBytesLen = client.Receive(serverData);
            int fileNameLen = BitConverter.ToInt32(serverData, 0);
            BinaryWriter bWrite = new BinaryWriter(File.Open(fileName, FileMode.Append));
            bWrite.Write(serverData, 4 + fileNameLen, receivedBytesLen - 4 - fileNameLen);
            Console.WriteLine("Da nhan file " + fileName + " tu server!");
            bWrite.Close();
            // thoat
            break;
          }
          // neu khong tim thay thi bat nhap lai
          else
          {
            Console.WriteLine("Server khong co file " + fileName);
          }
        }
        client.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + ex);
      }
    }
  }
}