Thư viện tính biểu thức theo thuật toán Balan

Thư viện này mình xây dựng trên nền tảng java để phục vụ việc tính toán giá trị các biểu thức phức tạp. Một số hàm chính trong thư viện gồm có:

Update 09/10/2014: phiên bản 1.1: Fix & bắt một số lỗi, thông báo khi phép toán không chuẩn.

  • isNumber(String s) : trả về true nếu s là số, ngược lại trả về false
  • isNumber(char c): trả về true nếu s là số, ngược lại trả về false
  • numberToString(double num, int radix, int len): trả về chuỗi tuơng ứng với số num trong hệ cơ số radix (2, 8, 10, 16) và làm tròn len ký tự sau dấu phảy.
  • postFix(String math): trả về 1 chuỗi là biểu thức hậu tố của math.
  • primeMulti(double num): trả về 1 chuỗi là kết quả phân tích num ra thừa số nguyên tố.
  • round(double num, int len): trả về 1 chuỗi là kế quả làm tròn số num với len chữ số sau dấy phảy. Nếu num là số nguyên thì trả về số nguyên.
  • valueMath(String math): trả về chuỗi là kết quả của biểu thức math.
  • getRadix() và setRadix(int): lấy và đặt hệ cơ số tính toán (hệ 2, 8, 10, 16).
  • isDegOrRad() và setDegOrRad(boolean): lấy và đặt chế độ Deg (true) hoặc Rad (false).

Các phép toán có thể thực hiện được các phép toán cơ bản, nâng cao (lượng giác, tổ hợp chỉnh hợp), các phép toán về các hệ cơ số. Nói chung là các chức năng cụ thể trong chương trình calculator ở đây.

mathlib

Download thư viện tại đây

Đọc thêm:
Tính giá trị của biểu thức hậu tố – Calculate value of the postfix Equation
Chuyển biểu thức trung tố sang hậu tố – Java – converts infix to postfix
Chương trình máy tính bỏ túi
Sản phẩm của tôi