[School] Cơ bản về Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm

Tầm quan trọng

Hoạt động phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm rất quan trọng trong việc phát triển phần mềm vì:

 • Nó gồm có các hoạt động về nghiên cứu tính khả thi, phân tích mô hình hóa và đặc tả thẩm định yêu cầu.
 • Phân tích được rõ các yêu cầu nào đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng và phù hợp với hệ thống.
 • Phân tích các yêu cầu có sẵn và làm rõ được khả năng mở rộng yêu cầu.
 • Phân tích được yêu cầu có hiệu quả không, có đảm bảo hệ thống được bảo mật không.
 • Giúp xác định được các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng của hệ thống.
 • Cho phép quản lý các yêu cầu, quản lý thay đổi bổ xung yêu cầu, xác định được giới hạn của hệ thống.

Đối tượng:

Đối tượng của phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm là các yêu cầu của người sử dụng mong muốn có trong hệ thống được xây dựng.

Mục tiêu

Có thể nói mỗi mục tiêu của việc phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm đều tương ứng với tầm quan trọng của nó.

 • Lấy được các yêu cầu đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng và phù hợp với hệ thống.
 • Phân tích các yêu cầu có sẵn với những ứng dụng mang tính sẵn có
 • Phân tích được khả năng mở rộng của các yêu cầu theo thời gian từ đó biết được cách tốt nhất để đạt được khả năng mở rộng này.
 • Phân tích các yêu cầu tích hợp với hệ thống
 • Kiểm soát được sự thay đổi của các yêu cầu và bổ xung thay đổi kịp thời phù hợp với hệ thống
 • Xác định được yêu cầu chức năng, phi chức năng
 • Làm rõ được các yêu cầu và làm tài liệu yêu cầu