Lỗi xóa dòng trống trong SyntaxHighlighter – Bug remove empty line in SyntaxHighlighter

Gần đây khi sử dụng plugin SyntaxHighlighter để hiển thị code lên blog mình bị lỗi là các dòng trống trong code nhằm giúp code dễ nhìn và phân cách các đoạn với nhau bị mất. Sau một hồi tìm hiểu thì do plugin nén WP Minify gây ra. Nó là plugin cho phép nén html, css, javascrip lại để blog load nhanh hơn, nhưng nó đã vô tình làm mất dòng code trống. Cách khắc phục đơn giản là vô hiệu hóa nó.
When I use plugin SyntaxHighlighter to highlight my code, empty lines in code were auto removed. After find bug, I know plugin WP Minify had delete it. WP Minify is a plugin compress html, css, javascrip in your site. My Solution is Deactivate WP Minify and it were fixed.