[School] Bài tập sử dụng xsl chuyển đổi xml

Ví dụ ta có một file xml chứa thông tin các hệ số của PT bậc 2. Dùng XSL để đọc và giải PT với dữ liệu trong xml.

<?xml version = "1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ptb2.xsl"?>
<PTB2>
	<HeSo giatri = "1"/>
	<HeSo giatri = "3"/>
	<HeSo giatri = "2"/>
</PTB2>
<?xml version = "1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:math="http://exslt.org/math"
        version="1.0">

	<xsl:template match="/">
		<xsl:variable name = "a" select="PTB2/HeSo[1]/@giatri"/>
		<xsl:variable name = "b" select="PTB2/HeSo[2]/@giatri"/>
		<xsl:variable name = "c" select="PTB2/HeSo[3]/@giatri"/>
		
		<xsl:variable name = "delta" select="$b * $b - 4 * $a * $c"/>
		<xsl:if test = "$delta &lt; 0">
			PT Vo nghiem
		</xsl:if>
		
		<xsl:if test = "$delta = 0">
			PT Co nghiem kep x = 
			<xsl:value-of select = "-$b div 2 div $a"/>
		</xsl:if>
		
		
		<xsl:if test = "$delta &gt; 0">
			PT Co 2 nghiem phan biet <br/>
			x1 = 
			<xsl:value-of select = "(-$b + math:sqrt($delta)) div 2 div $a"/>
			<br/>
			x2 = 
			<xsl:value-of select = "(-$b - math:sqrt($delta)) div 2 div $a"/>
		</xsl:if>
		
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>