Error XAMPP : Mysql # 2002 – No such file or directory

Nếu sau khi cài đặt xampp mà không truy cập được vào phpMyAdmin do lỗi này:
Error
MySQL said: Documentation
#2002 – No such file or directory
The server is not responding (or the local server’s socket is not correctly configured).

error xampp

Bạn thực hiện một số cách sau để khắc phục trong ubuntu (Linux). Xampp của tôi được cài đặt trong /opt/lampp

Cách 1: Khởi động lại mysql

killall mysqld
sudo /opt/lampp/lampp start

Cách 2:

/opt/lampp/lampp stopmysql
/opt/lampp/lampp startmysql

Cách 3: Sửa file cấu hình config.inc.php

sudo gedit /opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php

Sau đó thêm dòng này vào

$cfg['Servers'][$i]['socket'] = '/var/run/mysql/mysql.sock';

hoặc

$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';