[Ubuntu] Tìm kiếm thư mục bằng lệnh terminal

Đôi khi chúng ta cần tìm kiếm file hoặc thư mục bằng terminal. Ví dụ mình tìm thư mục sharexp trong thư mục nguyenvanquan7826:

find /home/nguyenvanquan7826 -name sharexp -type d

Nếu bạn muốn tìm toàn bộ máy tính thì dùng:

find / -name sharexp -type d