[Android] Database trong Android – P2 Tạo giao diện

Trong phần trước [Android] Database trong Android – P1 Tạo database mình đã hướng dẫn các bạn tạo Database. Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo giao diện của app theo phong cách Material Design.

Lưu ý:
Toàn bộ code trong loạt bài này mình sẽ viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên thì tiếng anh này mình viết theo kiểu “dịch từ tiếng Việt” nên các bạn sẽ dễ dàng theo dõi.
IDE: Android studio 1.2.2
Android SDK 5.1.1
Min SDK: 4.0 (Android 4.0 trở lên sẽ dùng được ứng dụng)
Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể làm trên Eclipse và android bản thấp hơn

Trong ứng dụng mình sẽ sử dụng RecyclerView, CardView. Các bạn nên đọc thêm nếu chưa rõ về nó:
RecyclerView trong Android
CardView trong Android

Bước 1: Cấu hình ứng dụng

Dưới đây là một số cầu hình cần thiết cho việc tạo ứng dụng.

Trước hết chúng ta cần cấu hình ứng dụng trong file build.gradle để có thể dùng support design library, recyclerview, cardview ở phần dependencies

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:design:22.2.0'
  compile 'com.android.support:recyclerview-v7:21.0.+'
  compile 'com.android.support:cardview-v7:21.0.+'
}

Tiếp theo là file AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="cachhoc.net.tut.demodatabase" >

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme" >
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity
      android:name=".NoteActivity"
      android:label="@string/title_activity_note" >
    </activity>
  </application>

</manifest>

Chúng ta có 2 Activity, một là MainActivity chứa danh sách các note, một là NoteActivity để soạn thảo note.

Các bạn để ý vào theme của ứng dụng là @style/AppTheme, các bạn mở file res/values/style.xml và chỉnh sửa theme để có Material theme.

<resources>

  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light">
    <item name="colorPrimary">@color/primary</item>
    <item name="android:textColor">@color/text_primary</item>
    <item name="colorAccent">@color/primary</item>
  </style>

  <style name="AppCompatAlertDialogStyle" parent="Theme.AppCompat.Light.Dialog.Alert">
    <item name="colorAccent">@color/primary</item>
    <item name="android:textColorPrimary">@color/text_primary</item>
    <item name="android:background">@color/white</item>
  </style>
</resources>

Các bạn để ý chúng ta có 1 style là AppCompatAlertDialogStyle dùng cho theme dialog lúc xóa note thì hiện lên hỏi có xóa hay không.

Chúng ta cũng cần có các file string.xmlcolors.xml (nằm trong res/values/) để chứa chuỗi và màu cho ứng dụng. Nếu chưa có thì các bạn click chuột phải chọn new … để tạo thêm file.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="primary">#4CAF50</color>
  <color name="text_primary">#000000</color>
  <color name="primary_dark">#388E3C</color>
  <color name="accent">#FF4081</color>
  <color name="white">#FFFFFF</color>

  <color name="color_item_press">#81C784</color>
</resources>
<resources>
  <string name="app_name">My Note</string>

  <string name="hello_world">Hello world!</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>

  <string name="add">Add</string>
  <string name="delete">Delete</string>
  <string name="save">Save</string>
  <string name="yes">Yes</string>
  <string name="no">No</string>

  <!-- -->
  <string name="title_note">Title note</string>
  <string name="content">Content</string>
  <string name="title_activity_note">Create Note</string>

</resources>

Ngoài ra chúng ta còn cần các icon ic_add, ic_save, ic_delete, ic_launcher cho ứng dụng, và rất dễ dàng chúng ta có thể tạo và tìm kiếm tại Android Asset Studio hoặc xem hướng dẫn tạo icon tại Android Asset Studio nếu bạn chưa rõ.

Như vậy là công việc cấu hình ứng dụng của chúng ta đã xong.

Bước 2: Thiết kế giao diện

Thiết kế acitivity main

Trước tiên là activity_main, gồm một RecyclerView chứa danh sách note, và 1 Float Action Button để tạo note.

activity_main

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rv_note"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:scrollbars="vertical" />

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_gravity="center"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:src="@drawable/ic_add"
    app:borderWidth="0dp"
    app:elevation="6dp"
    app:pressedTranslationZ="12dp" />
</RelativeLayout>

Các bạn chú ý khi tạo FloatingActionButton cần có app:borderWidth=”0dp” nếu không trong một số máy sẽ hiển thị là hình vuông chú không phải hình tròn.

Màu của FloatingActionButton là colorAccent trong theme đã định nghĩa ở file style.xml. Bạn cũng có thể thay đổi nó bằng cách đặt background.

Thiết kế item trong danh sách

Tiếp theo chúng ta cần tạo giao diện cho 1 item trong danh sách. Nó sẽ gồm 2 dòng là title và content (tiêu đề và nội dung của ghi chú). Chúng sẽ được đặt trong CardView để có giao diện đẹp hơn 🙂

item_note

<android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/card_view"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_gravity="center"
  android:layout_margin="3dp"
  card_view:cardCornerRadius="1dp">

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/item_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/backgroud_item_note"
    android:gravity="center_vertical"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="5dp">

    <TextView
      android:id="@+id/tv_title"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:ellipsize="end"
      android:gravity="center_vertical"
      android:lines="1"
      android:text="@string/title_note"
      android:textSize="18sp" />

    <TextView
      android:id="@+id/tv_content"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:ellipsize="end"
      android:gravity="center_vertical"
      android:lines="1"
      android:text="@string/content"
      android:textSize="13sp" />
  </LinearLayout>

</android.support.v7.widget.CardView>

android:lines=”1″android:ellipsize=”end” sẽ giúp mỗi item chỉ có 1 dòng title và 1 dòng content. Nếu title hoặc content dài thì sẽ cắt bớt và thêm dấu 3 chấm đằng sau.

Chúng ta cần tạo file backgroud_item_note.xml trong res/drawable/ để làm background chó item. Nó cho phép tạo màu nền của item khi click và khi không click.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@color/color_item_press" android:state_pressed="true"/>
  <item android:drawable="@color/white" android:state_pressed="false"/>
</selector>

Thiết kế giao diện soạn thảo note

Cuối cùng chúng ta cần thiết kế giao diện khi viết ghi chú. Giao diện sẽ gồm 2 EditText cho title và content.

activity_note.xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/white"
  android:orientation="vertical">

  <EditText
    android:id="@+id/edit_title"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@color/white"
    android:gravity="center_vertical"
    android:hint="@string/title_note"
    android:padding="5dp"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold" />

  <EditText
    android:id="@+id/edit_content"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/white"
    android:gravity="start"
    android:hint="@string/content"
    android:padding="5dp"
    android:textSize="18sp" />

</LinearLayout>

Ngoài ra chúng ta còn có 2 menu là delete và save được thiết kế trong file res/menu/menu_note.xml

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <item
    android:id="@+id/menu_delete"
    android:icon="@drawable/ic_delete"
    android:orderInCategory="100"
    android:title="@string/delete"
    app:showAsAction="always" />
  <item
    android:id="@+id/menu_save"
    android:icon="@drawable/ic_save"
    android:orderInCategory="100"
    android:title="@string/save"
    app:showAsAction="always" />
</menu>

Trong phần 2 này mình định hướng dẫn các bạn tạo giao diện và viết code java hoàn thiện luôn nhưng có vẻ đến đây cũng khá dài dài mà cũng thấy hơi mỏi tay vậy nên phần code java sẽ hẹn các bạn ở phần 3 nhé.

Bài viết được thực hiện trong loạt bài hướng dẫn Database trong Android bởi nguyenvanquan7826