Archive | Lập trình

[Pascal]Một vài phép toán trong hàng đợi – code Pascal

Nhân tiện có bạn nhờ làm bài về queue, mình post lên đây luôn. Trong bài có 8 phép toán: 1. Kiểm tra rỗng: Nếu số lượng phần tử (size) của queue = 0 thì trả về true, ngược lại flase 2. Kiểm tra đầy: Nếu số lượng phần tử (size) của queue = Max (số phần tử tối đa của queue) thì trả về true, ngược lại flase 3. Nhập: Như nhập mảng bình […]

[Java]Nhập, xuất trong Java – Input, output in Java

Một bài nhập xuất đơn giản từ bàn phím trong Java với Scanner Tiếp theo là nhập xuất file. Trong chương trình này tôi sẽ đọc từ file input.txt gồm các dòng, mỗi dòng có tên, tuổi, lương cách nhau bằng dấu phẩy, sau đó ghi vào file output.txt các thông tin trên các dòng khác nhau: VD: nội dung file input.txt là Nguyễn Văn Q,21,100000.0 NGuyễn Thị B,20,200000.0 ghi vào file output.txt sẽ là […]

[Java] Hello World

Tạo 1 project tên là java_helloworld sau đó tạo 1 file *.java (của tôi là file main.java) và viết code như sau:

[C/C++]Hello World

Bài đầu tiên lập trình C/C++