[Pascal – TUT] Bài 4: Kiểu liệt kê, đoạn con, tập hợp

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu liệt kê, đoạn con, tập hợp

[qads]

1. Kiểu liệt kê
  a. Khai báo
    Cách 1: Khai báo gián tiếp
    - Cú pháp:
      type <tên kiểu>=(hằng 1, hằng 2,..., hằng n);
      var <tên biến>:<tên kiểu>;
    Cách 2: Khai báo trực tiếp
    - Cú pháp:
      var <tên biến>:(hằng 1, hằng 2,..., hằng n);
  b. Một số hàm áp dụng cho kiểu liệt kê

  c. Nhập xuất kiểu liệt kê

2. Kiểu đoạn con
  a. Khai báo
    Cách 1: Khai báo gián tiếp
      - Cú pháp:
        type <tên kiểu>=<giá trị đầu>..<giá trị cuối>;
        var <tên biến>:<tên kiểu>;
    Cách 2: Khai báo trực tiếp
      - Cú pháp:
        var <tên biến>:<giá trị đầu>..<giá trị cuối>;

  b. Tác dụng và cách sử dụng

3. Kiểu tập hợp
  a. Khai báo
    Cách 1: Khai báo gián tiếp
      - Cú pháp:
        type <tên kiểu>= set of <kiểu thứ tự>;
        var <tên biến>:<tên kiểu>;
    Cách 2: Khai báo trực tiếp
      - Cú pháp:
        var <tên biến>:set of <kiểu thứ tự>;

  b. Mô tả tập hợp
    Một tập hợp được mô tả bằng cách liệt kê các phần tử của tập
hợp, chúng cách nhau dấu , (phẩy) và được đặt trong cặp dấu []
(ngoặc vuông). Các phần tử có thể là hằng, biến, biểu thức.

  c. Các phép toán trên tập hợp
    - Phép hợp
    - Phép giao
    - Phép trừ
    - Phép thử
    - Các phép so sánh (=, <>, >=,<=).


Bài viết gốc: vietsource.net