Archive | TUT Bài tập tư duy lập trình

Giải phương trình bậc 2 ax² + bx + c = 0

Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã giải phương trình bậc nhất rồi, bài này chúng ta sẽ giải phương trình bậc 2 nhé. Đề bài: Giải phương trình bậc 2: ax² + bx + c = 0 (a ≠ 0) với a, b, c nhập vào từ bàn phím Chúng ta nhớ lại kiến thức về giải phương trình bậc 2 với a ≠ 0 như sau: B1: Tính delta: Δ = […]