[C/C++] Hàm sleep trong C/C++ – Function Sleep in C/C++

Hàm sleep(int n) dùng để tạo 1 khoảng thời gian “ngủ” cho chương trình (n giây). Để dùng nó ta khai báo thư viện unistd.h.

#include <unistd.h>
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Sleeping for 10 seconds ..." << std::endl;
    sleep(10);
    return 0;
}