[Linux – Ubuntu – C/C++] Lập trình C với đồ họa trên Linux (Ubuntu) – Programming C with Graphics on Linux (Ubuntu)

Mở màn các bạn có thể xem hình minh họa sau:
graphics in Linux

Để thực hiện được điều này trước tiên các bạn kiểm tra lại các gói cơ bản đã cài chưa:
sudo apt-get install build-essential

Tiếp theo hãy chạy lệnh sau trong Terminal để cài các gói cần thiết (Có thể trước khi chạy lệnh này các bạn cần update):

sudo apt-get update

sudo apt-get install libsdl-image1.2 libsdl-image1.2-dev guile-1.8 guile-1.8-dev libsdl1.2debian libart-2.0-dev libaudiofile-dev libesd0-dev libdirectfb-dev libdirectfb-extra libfreetype6-dev libxext-dev x11proto-xext-dev libfreetype6 libaa1 libaa1-dev libslang2-dev libasound2 libasound2-dev

Bây giờ hãy download libgraph tại đây
Copy the file libgraph-1.0.2.tar.gz vào home folder. Click chuột phải và chọn Extract here.

Chạy tiếp các lệnh sau:

cd libgraph-1.0.2
./configure
sudo make
sudo make install
sudo cp /usr/local/lib/libgraph.* /usr/lib

Bình thường với windows chúng ta có câu lệnh khởi tạo chế độ đồ họa:

int gd=DETECT,gm;
initgraph(&gd,&gm,"c:tcbgi");

Và bây giờ ta làm tuơng tự có điều thay “c:tcbgi” bằng NULL

int gd=DETECT,gm;
initgraph(&gd,&gm,NULL);

Cuối cùng tạo 1 chuơng trình và biên dịch file graphics.cpp với lệnh sau:
g++ graphics.cpp -o graphics.o -lgraph
Chạy file graphics.o
./graphics.o

Một ví dụ đơn giản:

#include<graphics.h>
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
  int gd,gm=VGAMAX; gd=DETECT;
  initgraph(&gd,&gm,NULL);
  setbkcolor(1);
  cleardevice();
  setcolor(4);
  char s1[] = "nguyenvanquan7826",
    s2[] = "Welcome to C++ graphics!",
    s3[] = "graphics on Linux";
 
  outtextxy(100,60,s3);
  outtextxy(70,40,s2);
  outtextxy(130,80,s1);
 
  setcolor(14);
  line(50,200,400,200);
  setcolor(4);
  for (int i=1; i<20; i++)
  {
    setcolor(i);
    delay(500);
    circle(100+10*i,200,80);
  }
 
  cin.get();
  return 0;
}

Kết quả:
đồ họa trong C với linux ubuntu

update thêm 1 ảnh minh họa:
graphics in C

#include<graphics.h>
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
using namespace std;
int main()
{
  int gd=DETECT,gm;
  initgraph(&gd,&gm,NULL);
  setbkcolor(1);   // set backgroud
  int x = 250;
  setcolor(12);      //outline heart
  circle(x+50,50,40);
  delay(1000);
  circle(x+110,50,40);
  delay(500);
  line(x+22,80,x+80,140);
  delay(500);
  line(x+80,140,x+138,80);
  delay(500);
 
  floodfill(x+50,50,12);   //fill heart
  delay(500);
  floodfill(x+110,50,12);
  delay(500);
  floodfill(x+80,50,12);
  delay(500);
  floodfill(x+80,100,12);
  delay(500);
 
  setcolor(RED);
  outtextxy(x+35,50,"We love Linux");
  outtextxy(x+35,150,"VietSource.net");
 
  cin.get();
  closegraph();
  return 0;
}

Tham khảo:

Lập trình C trên Ubuntu (Linux)

Đồ họa trong Dev-C

Tài liệu đồ họa trong C: dowload

Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa biết cách đặt màu cho chữ. Nếu bạn biết cách khắc phục rất mong bạn chia sẻ.

Bài viết có tham khảo tại: http://blog.eternal-thinker.com