Bảng mã ASCII – ASCII table

1. Mã ACSII là gì?

ACSII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ), thường được phát âm là át-xơ-ki, là bộ ký tự và bộ mã ký tự dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác. Nó thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin khác. Nó cũng được dùng bởi các thiết bị điều khiển làm việc với văn bản. (theo wiki).

Như vậy mỗi một ký tự chúng ta sẽ có một mã số tương ứng như bảng dưới đây.

Bảng mã ACSII

Trong đó các bạn chú ý một số mã đặc biệt:

 • 65 là A
 • 97 là a
 • 48 là số 0

2. Code sinh mã ACSII

Chương trình được viết trong Dev-C++ bởi nguyenvanquan7826.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>

void gotoxy(int x, int y)  // xay dung ham gotoxy
{
 static HANDLE h = NULL;
 if(!h)
  h = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 COORD c = { x, y };
 SetConsoleCursorPosition(h,c);
}

void SetColor(WORD color)
{
  HANDLE hConsoleOutput;
  hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);

  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO screen_buffer_info;
  GetConsoleScreenBufferInfo(hConsoleOutput, &screen_buffer_info);

  WORD wAttributes = screen_buffer_info.wAttributes;
  color &= 0x000f;
  wAttributes &= 0xfff0;
  wAttributes |= color;

  SetConsoleTextAttribute(hConsoleOutput, wAttributes);
}

int main(){
  int a[256] = {0};
  a[7] = a[8] = a[9] = a[10] = a[13] = 1;
  char *s = "ASCII table upload by nguyenvanquan7826";
  gotoxy(40 - strlen(s)/2, 1);
  printf("%s\n\n", s);
  system("color 1A");  // Dat mau, mau nen la 1, mau chu la A
  for (int i=0; i<20; i++){
    for (int j=i, k = 0; k<13 && j<256; k++, j += 20){
      //SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 5);
      SetColor(10);
      printf("%4d ", j);
      SetColor(15);
      if (a[j])
        printf(" ");
      else
        printf("%c", j);
    }

    printf("\n");
  }
  SetColor(10);
  s = "Program in Dev-C++";
  gotoxy(40 - strlen(s)/2, 24);
  printf("%s\n\n", s);
}