[Assembly] Cộng 2 số nguyên hệ thập phân

Để cộng được 2 số nguyên lớn thì trước tiên chúng ta cần nhập và xuất được 2 số nguyên lớn hệ thập phân đã. Các bạn có thể xem tại Nhập và xuất số nguyên.
Sau đây là code cộng 2 số nguyên hệ thập phân:

.model small
.stack 100
.data
  inputA db 'Nhap so A = $'
  inputB db 'Nhap so B = $'
  outputResult db 'Tong A + B = $' 
  CLRF db 13, 10, '$'
.code
  main proc
  mov ax, @data
  mov ds, ax
       
  mov ah, 9     ; hien thi "Nhap so A = "
  lea dx, inputA
  int 21h
  
  call inputDec   ; goi CTC nhap so thu nhat he 10
  push ax      ; luu ax da nhap lai
  call nextLine   ; xuong dong
  
  mov ah, 9     ; lam tuong tu voi so thu hai 
  lea dx, inputB
  int 21h
  
  call inputDec
  mov bl, al
  call nextLine       
  
  pop ax      ; goi ax tu Stack ra
  call sum     ; goi ham tinh tong 2 so (trong ax va bx)
  push ax      ; luu ax lai
           
  mov ah, 9     ; hien thi KQ
  lea dx, outputResult
  int 21h
  
  pop ax
  call outputDec  ; goi CTC hien thi KQ
  
  mov ah, 4ch
  int 21h
  
  
  main endp
  
  sum proc     ; CTC con tinh tong 2 so
    add ax, bx
    ret
  sum endp 
                              
  nextLine proc   ; CTC xuong dong
    mov ah, 9
    lea dx, CLRF
    int 21h
    ret
  nextLine endp
  
  include includeinputDecProc.asm   ; tep chua CTC nhap so he 10
  include includeoutputDecProc.asm  ; tep chua CTC hien thi so he 10
end main

code link

các bạn dựa vào bài Nhập và xuất số nguyên hoặc có thể xem 2 file inputDecProc.asmoutputDecProc.asm