[C/C++] Bắt sự kiện chuột trong C trên Ubuntu – Mouse event C on Ubuntu

Để bắt được sự kiện chuột trong ubuntu chúng ta sử dụng thư viện X11/Xlib.h. Cài thư viện này bằng lệnh:

sudo apt-get install libx11-dev

Đây là một chuơng trình minh họa từ trang http://stackoverflow.com/questions/14553435/how-to-listen-for-mouse-events-in-linux

#include <stdio.h>
#include <X11/Xlib.h>

char *key_name[] = {
  "first",
  "second (or middle)",
  "third",
  "fourth", 
  "fivth" 
};

int main(int argc, char **argv)
{
  Display *display;
  XEvent xevent;
  Window window;

  if( (display = XOpenDisplay(NULL)) == NULL )
    return -1;


  window = DefaultRootWindow(display);
  XAllowEvents(display, AsyncBoth, CurrentTime);

  XGrabPointer(display, 
         window,
         1, 
         PointerMotionMask | ButtonPressMask | ButtonReleaseMask , 
         GrabModeAsync,
         GrabModeAsync, 
         None,
         None,
         CurrentTime);

  while(1) {
    XNextEvent(display, &xevent);

    switch (xevent.type) {
      case MotionNotify:
        printf("Mouse move   : [%d, %d]n", xevent.xmotion.x_root, xevent.xmotion.y_root);
        break;
      case ButtonPress:
        printf("Button pressed : %sn", key_name[xevent.xbutton.button - 1]);
        break;
      case ButtonRelease:
        printf("Button released : %sn", key_name[xevent.xbutton.button - 1]);
        break;
    }
  }

  return 0;
}

chuột trong C linux

Tuy nhiên thì mình vẫn chưa biết cách sử dụng nó trong đồ họa. Rất mong các bạn chia sẻ về vấn đề này.

Tham khảo: Click chuột trong Dev-C++