[Java] Mô phỏng chiến lược Round Robin trong quản lý tiến trình

Chiến lược Round Robin là một trong các chiến lược quản lý, điều phối tiến trình. Chương trình dưới đây sẽ mô phỏng cách thức làm việc của chiến lược này.

chiến lực round robin

Khung bên phái phía trên cho phép nhập các tiến trình với thời gian xoay vòng (Round robin – nhập 1 lần), tên các tiến trình, thời gian vào, thời gian chạy của CPU. Bảng phía trên bên phải sẽ hiển thị các tiến trình đã nhập.

Phần màu ở giữa là phần vẽ mô phỏng quá trình thực hiện.

Phần dưới có 1 bảng hiển thị thông số đầu ra gồm thời gian chờ (time wait), thời gian lưu (time save), thời gian kết thúc (time done), thời gian chờ trung bình (AVG time wait), thời gian lưu trung bình (AVG time wait) và một danh sách chú thích các màu tương ứng với các tiến trình.

Bạn có thể tải mã nguồn và file jar. Mọi thắc mắc góp ý xin liên hệ với mình. Rất vui khi các bạn quan tâm góp ý về chương trình.

Đọc thêm:
Mô phỏng chiến lược điều phối SJF độc quyền
Mô phỏng các chiến lược điều phối tiến trình