Tính chu vi diện tích hình tròn

Đề bài: Nhập vào bán kính của hình tròn. Tính chu vi và diện tích của hình tròn đó

Đề bài khá rõ và không có gì cần bàn nhiều. Điều phải làm là các bạn hãy nhớ lại công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn. Ta có các công thức như sau:

P = 2πR
S = πR²

Vậy công thức đã có. Giờ chúng ta chỉ việc code theo công thức.

/*
*	Calculator P and S of Circle
*/

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
	float r, p, s;

	printf("Enter r = ");
	scanf("%f", &r);

	p = 2 * M_PI * r;
	s = M_PI * r * r;
	printf("Perimeter of circle = %f\n", p );
	printf("Acreage of circle = %f\n", s );

	return 0;
}

Trong code trên, các bạn chú ý mình sử dụng hằng số M_PI có sẵn trong thư viện math.h để độ chính xác được cao.

Từ bài bên trên, các bạn hãy làm bài tập sau.

Bài tập: Tính chu vi và diện tích 10 hình tròn nhưng chỉ sử dụng duy nhất 1 biến R là bàn kính