Archive | git

Git – Một số lệnh hay dùng

Xóa branch local Dùng một trong 2 lệnh sau: git branch -d branch_namegit branch -D branch_name Tùy chọn -d là viết tắt của –delete, sẽ xóa nhánh, chỉ khi bạn đã push và merger nó với các remote branch (trên server). của bạn. Tùy chọn -D là viết tắt của –delete –force, xóa chi nhánh dù trạng thái push và merger đã làm hay chưa, vì vậy hãy cẩn thận khi sử dụng cái này! […]