Archive | Liên quan TUT C

Khi nào dùng ngoặc nhọn, khi nào dùng ngoặc tròn

Trong quá trình học lập trình, có rất nhiều bạn không phân biệt được và cũng không biết được khi nào thì dùng ngoặc nhọn, khi nào thì dùng ngoặc tròn. Bài này chúng ta sẽ làm rõ hơn một chút về chúng

Hàm hoán vị trong C

1. Tư tưởng hoán vị Trong thực tế, chúng ta phải xây dựng các chương trình, các hàm hoán vị để hoán đổi giá trị của các phần tử, ví dụ chương trình sắp xếp dãy là một điển hình. Để hoán vị 2 số, ta có thể hình dung giống như chúng ta có 2 cốc. Cốc A đựng nước chanh, cốc B đựng thuốc trừ sâu. Làm sao để chúng ta chuyển nước […]

Bảng mã ASCII – ASCII table

1. Mã ACSII là gì? ACSII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ), thường được phát âm là át-xơ-ki, là bộ ký tự và bộ mã ký tự dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác. Nó thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin […]

So sánh chuỗi trong C – strcmp

Khi so sánh 2 số trong C thì ta có một số phép toán làm rất đơn giản “`<, >, >=, <=, ==, !=```, tuy nhiên để so sánh chuỗi thì chúng ta không thể dùng các phép toán đó mà cần phải dùng hàm **strcmp** nằm trong thư viện **string.h**.