Archive | TUT Video Android nâng cao

Android nâng cao 32: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – Retrofit – P2

 

Android nâng cao 31: Mạng và xử lý dữ liệu mạng – P1 – JSON

 

Android nâng cao 30: ViewPager và TabLayout trong Android

 

Android nâng cao 29: ViewPager trong Android p2

 

Android nâng cao 28: ViewPager trong Android p1

 

Android nâng cao 27: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P8

 

Android nâng cao 26: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P7

 

Android nâng cao 25: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P6

 

Android nâng cao 24: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P5

 

Android nâng cao 23: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P4