So sánh chuỗi trong C – strcmp

1. Hàm strcmp trong string.h

Khi so sánh 2 số trong C thì ta có một số phép toán làm rất đơn giản <, >, >=, <=, ==, !=, tuy nhiên để so sánh chuỗi thì chúng ta không thể dùng các phép toán đó mà cần phải dùng hàm strcmp nằm trong thư viện string.h.

Hàm strcmp so sánh chuỗi s1 và chuỗi s2 và cho ta kết quả:

 • 1 Nếu s1 lớn hơn s2
 • 0 Nếu s1 giống s2
 • -1 Nếu s1 nhỏ hơn s2

Lưu ý: Trong Linux, hàm này trả về giá trị âm, dương, 0 (là khoảng cách giữa 2 ký tự khác nhau tương ứng trong s1, s2).

Ví dụ chương trình sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  char s1[20];
  char s2[20];        

  do 
  {
    printf("Enter s1: ");
    gets(s1);
    printf("Enter s2: ");
    gets(s2);

    int x = strcmp(s1, s2);
    printf("x = %d", x);

    if(x < 0) printf(" => %s < %s", s1, s2);
    if(x > 0) printf(" => %s > %s", s1, s2);
    if(x == 0)printf(" => %s = %s", s1, s2);

    printf("\n\n");

  } while ( strcmp(s1, s2) != 0);

  return 0;
}

Kết quả:

Enter s1: Hang
Enter s2: Ho
x = -1 => Hang < Ho

Enter s1: Hong
Enter s2: Hon
x = 1 => Hong > Hon

Enter s1: Hung
Enter s2: hung
x = -1 => Hung < hung

Enter s1: Quan
Enter s2: Quan
x = 0 => Quan = Quan

2. Nguyên tắc so sánh

Nguyên tắc so sánh 2 chuỗi đó là duyệt lần lượt 2 từng ký tự của 2 chuỗi. So sánh mã ACSII của 2 ký tự đó, mã ký tự nào lớn hơn tức là chuỗi lớn hơn và ngừng so sánh. Nếu một chuỗi nào hết ký tự để so sanh trước thì chuỗi đó bé hơn.

s1 s2 Kết quả Nguyên nhân
Hang Ho Hang < Ho do a < o (97 < 111)
Hong Hon Hong > Hon do s2 hết ký tự để so sánh
Hung hung Hung < hung do H < h (72 < 104)
Quan Quan Quan = Quan 2 chuỗi giống nhau hoàn toàn

Tham khảo bảng mã ACSII