Archive | LT Java

[JavaSwing] JLabel

Nội dung Tạo JLabel đơn giản Đặt màu, màu nền cho JLabel JLabel thường được dùng để hiển thị text hoặc hình ảnh để tạo các chỉ dẫn, hướng dẫn trên giao diện người dùng. Trong hình trên có sử dụng 4 JLabel để hướng dẫn người dùng nhập chính xác các thông tin cần thiết. Ví dụ 1: Tạo các JLabel đơn giản Kết quả ta được 3 JLabel như sau (Chú ý file […]

[JavaSwing] HelloWorld

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một số thao tác cơ bản để tạo ra một Jframe – nôm na đó là khung của ứng dụng. Ví dụ 1: Tạo 1 frame 250×200 với tiêu đề “HelloWorld” hiển thị ở tọa độ (300, 200) trên màn hình. Chúng ta có 4 hàm khởi tạo 1 JFrame: JFrame() : Khởi tạo một frame mới invisible JFrame(GraphicsConfiguration qc) : Tạo một Frame được chỉ […]

[Java] Bài tập quản lý thư viện Java

Đề bài: Một thư viện cần quản lý các tài liệu bao gồm, Sách, Tạp chí, Báo + Mỗi tài liệu có các thuộc tính: Mã tài liệu, Tên nhà xuất bản, Số bản phát hành. + Các loại sách cần quản lý: Tên tác giả, số trang + Các tạp chí cần quản lý: Số phát hành, tháng phát hành + Các báo cần quản lý: ngày phát hành. 1. Xây dựng các lớp […]

[Java] Đệ quy gọi main trong Java

Thật bất ngờ khi một người bạn đưa cho code này và test đã chạy.

[Java] Các mức truy cập trong java – Modifier in Java

Để bảo vệ dữ liệu tránh bị truy nhập tự do từ bên ngoài, lập trình hướng đối tượng sử dụng các từ khoá quy định phạm vi truy nhập các thuộc tính và phương thức của lớp. Java sử dụng một số bổ ngữ sau để kiểm soát việc truy nhập các thành phần của đối tượng : public: Thành phần công khai, truy nhập tự do từ bên ngoài. protected: Thành phần được […]

[Java] Hàm hoán vị trong Java – Swap in Java

Việc thực hiện hàm swap (đổi chỗ – hoán vị) trong java nó hơi khác so với C/C++ hay Pascal,… Muốn thay đổi giá trị của các biến khi ra khỏi hàm thì bạn phải sử dụng đến các đối tượng. Các bạn có thể tham khảo 2 VD dưới đây cho hàm swap sau đó nếu muốn hãy đọc chi tiết ở bên dưới hoặc nếu đọc code thấy khó hiểu thì hãy đọc […]

[Java] Cách chạy code Java trên ideone.com, Spoj

Trang ideone.com là một tran cho phép bạn đưa code lên, lưu trữ theo tài khoản người dùng và đặc biệt có thể biên dịch và chạy chuơng trình cho chúng ta ngay. Tuy nhiên với Java khi đưa code lên đó chúng ta thường mắc lỗi: Main.java:6: error: class bt1 is public, should be declared in a file named bt1.java public class bt1 { ^ 1 error Lỗi là do tên class của chúng […]

[Java] Trôi lệnh trong Java khi dùng Scanner

Khi dùng Scanner để nhập dữ liệu trong Java rất có khả năng bị trôi lệnh. Ví dụ đơn giản như bạn nhập số trước rồi mới nhập xâu ký tự, khi đó ký tự “n” (enter) khi bạn nhập số vẫn trong bộ đệm mà không được lấy ra, kết quả là khi thực hiện lệnh tiếp theo nhập xâu nó sẽ lấy ký tự “n” làm bạn không nhập vào được. Để giải […]

[Java] Lấy đường dẫn file trong Java – Get File Path in Java

Để lấy đường dẫn 1 file trong Java ta dùng lệnh file.getAbsolutePath(); Tuy nhiên lệnh này cho chúng ta cả file mà chúng ta lấy, ví dụ: /media/quan/DATA/textfile.txt mà đôi khi chúng ta chỉ muốn lấy /media/quan/DATA. Để làm điều này ta làm như sau: Code minh họa: Output: Absolute file Path : /media/quan/DATA/textfile.txt File Path : /media/quan/DATA

[Java] Creat file, directory in Java

Tạo thư mục trong project : Với lệnh thứ nhất chúng ta mới chỉ khai báo chứ chưa thể tạo, để tạo 1 folder ta phải viết thêm lệnh thứ hai. Tạo thư mục trong đường dẫn bất kỳ: Tạo file trong project: Khi tạo file có thể xảy ra một số ngoại lệ nên chúng ta phải đặt lệnh file.createNewFile(); trong try catch. Tạo file trong thư mục bất kỳ tương tự như tạo […]