Archive | LT Java

[Java] Nhập mảng từ file, sắp xếp và xuất ra file trong Java – Import Array from file, sort and export file in Java

– Tạo 1 class khơi tạo mảng (class InitArray) – Tạo 1 class nhập xuất mảng từ file kế thừa class khởi tạo mảng (class IOArray extends InitArray) – Tạo 1 class sắp xếp mảng kế thừa class khởi tạo mảng (class SortArray extends InitArray) – Class mảng (Array) chứa hàm main() thực thi chương trình Dưới đây là code:

[Java]Nhập, xuất trong Java – Input, output in Java

Một bài nhập xuất đơn giản từ bàn phím trong Java với Scanner Tiếp theo là nhập xuất file. Trong chương trình này tôi sẽ đọc từ file input.txt gồm các dòng, mỗi dòng có tên, tuổi, lương cách nhau bằng dấu phẩy, sau đó ghi vào file output.txt các thông tin trên các dòng khác nhau: VD: nội dung file input.txt là Nguyễn Văn Q,21,100000.0 NGuyễn Thị B,20,200000.0 ghi vào file output.txt sẽ là […]

[Java] Hello World

Tạo 1 project tên là java_helloworld sau đó tạo 1 file *.java (của tôi là file main.java) và viết code như sau: