Archive | Lập trình

Android nâng cao 21: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P2

 

Android nâng cao 20: Giao diện cho nhiều loại màn hình – Flexible UI P1

 

Android nâng cao 19: Fragment trong Android p6

 

Android nâng cao 18: Fragment trong android p5

 

Android nâng cao 17: Fragment trong Android p4

 

Android nâng cao 16: Fragment trong Android p3

 

Android nâng cao 15: Fragment trong Android p2

 

Android nâng cao 14: Fragment trong Android p1

 

Android nâng cao 13: RecyclerView p6

 

Android nâng cao 12: RecyclerView p5