[Video Android] Database Sqlite P7 – Xoá trong database khi nhấn giữ item ListView

Video hướng dẫn xoá dữ liệu trong database sqlite khi nhấn giữ item ListView

[Video Android] Database sqlite P3 – Chèn dữ liệu mẫu

Video hướng dẫn các bạn chèn dữ liệu mẫu vào database

[Video Android] Database Sqlite P4 – Lấy dữ liệu trong database

Video hướng dẫn lấy dữ liệu trong database sqlite android.

[Video Android] Database sqlite P5 – Thêm dữ liệu vào bảng

Video hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong database sqlite android.

[Video Android] Database Sqlite P2 – Tạo bảng

Video hướng dẫn tạo bảng trong database sqlite android.

[Video Android] Database Sqlite P1 – Tạo Database

Video hướng dẫn các bạn tạo database sqlite trong Android

[Video Android] ListView P6 – Nhấn giữ xoá item trong ListView

Video hướng dẫn cách xoá item trong ListView khi nhấn giữ item

[Video Android] ListView P4 – Click item ListView

Video này hướng dẫn các bạn bắt sự kiện click item trong Listview

[Video Android] ListView P5 – Truyền dữ liệu qua Intent khi click item

Video hướng dẫn bắt sự kiện Click và truyền dữ liệu của item sang Activity mới qua Intent

[Video Android] ListView P3 – Thêm dữ liệu vào ListView

Video này hướng dẫn các bạn thêm dữ liệu vào ListView