Lập trình C: Bài 14 – Nhập xuất file trong C/C++

Trong quá trình lập trình, chúng ta thường phải đọc và ghi dữ liệu ra file. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm đơn giản với C và C++. Lưu ý: Trong các ví dụ dưới đây, các file input và output đặt cùng thư mục với file mã nguồn. Ví dụ: Cho file input.txt, dòng đầu tiên gồm 1 số n là số lượng bạn bè, n dòng tiếp theo mỗi dòng […]

Lập trình C: Bài 12 – Danh sách liên kết cài bằng mảng

Danh sách liên kết có thể được cài đặt bằng mảng hoặc bằng con trỏ. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mảng :), Loại danh sách này thường được gọi là danh sách kế tiếp.

Lập trình C: Bài 13 – Danh sách liên kết đơn cài bằng con trỏ

Danh sách liên kết có thể được cài đặt bằng mảng hoặc bằng con trỏ. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mảng :), Loại danh sách này gọi tắt là danh sách liên kết đơn

Lập trình C: Bài 14 – Danh sách liên kết kép

Danh sách liên kết kép cũng là một dạng danh sách liên kết nhưng mỗi phần tử liên kết với phần tử đứng trước và sau nó trong danh sách…

Lập trình C: Bài 15 – Cài đặt ngăn xếp (Stack)

Ngăn xếp (Stack) là một danh sách có thứ tự mà phép chèn và xóa được thực hiện tại đầu cuối của danh sách và người ta gọi đầu cuối này là đỉnh (top) của stack…

Lập trình C: Bài 16 – Xây dựng hàng đợi (Queue)

Hàng đợi (Queue) là một cấu trúc dữ liệu dùng để chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế FIFO (viết tắt từ tiếng Anh: First In First Out), nghĩa là “vào trước ra trước” Trong hàng đợi, các đối tượng có thể được thêm vào hàng…

Hàm hoán vị trong C

1. Tư tưởng hoán vị Trong thực tế, chúng ta phải xây dựng các chương trình, các hàm hoán vị để hoán đổi giá trị của các phần tử, ví dụ chương trình sắp xếp dãy là một điển hình. Để hoán vị 2 số, ta có thể hình dung giống như chúng ta có 2 cốc. Cốc A đựng nước chanh, cốc B đựng thuốc trừ sâu. Làm sao để chúng ta chuyển nước […]

Lập trình C: Bài 8 – Hàm trong C

Hàm là một đoạn lệnh thực hiện một khối công việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khi chạy chương trình hoặc dùng tách một khối công việc cụ thể để chương trình đỡ phức tạp.

Lập trình C: Bài 5 – if else, switch case trong C

Trong cuộc sống có rất nhiêu điều chúng ta phải lựa chọn, ví như lựa chọn giữa người ta yêu và người yêu ta, chọn nghe theo con tim hay là lý trí,… Nếu hôm nay được nghỉ thì sẽ ở nhà học hay là đi chơi, nếu có người yêu thì ngồi code hay đi mua kem cùng ăn ngoài cổng trường, vân vân và mây mây. Và lập trình là đi từ cuộc sống, phục vụ cuộc sống nên nó cũng phải có những thứ như vậy. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các lệnh để phục vụ những lựa chọn như vậy, các lệnh này gọi là lệnh rẽ nhánh.

Bảng mã ASCII – ASCII table

1. Mã ACSII là gì? ACSII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ), thường được phát âm là át-xơ-ki, là bộ ký tự và bộ mã ký tự dựa trên bảng chữ cái La Tinh được dùng trong tiếng Anh hiện đại và các ngôn ngữ Tây Âu khác. Nó thường được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính và các thiết bị thông tin […]